Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

 Vrijblijvend advies over een AOV Offerte AOV
AOV

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een ingewikkeld financieel product. Met meer dan 20 keuzes. Bij elke keuze is het cruciaal dat u de juiste keuze maakt. Want wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, moet de verzekering precies doen wat u er van verwacht. U kunt dus niet teveel risico’s nemen maar u wilt ook niet onnodig veel premie betalen.

 Meer over arbeidsongeschiktheid Meer over zakelijk verzekeren

Persoonlijke analyse

Volledig gebaseerd op úw situatie

Voordat wij een verzekering aanbieden analyseren we eerst uw persoonlijke situatie. Vanuit verschillende kanten ontstaat een totaalbeeld. Dat inzicht is in het belang van u, uw gezin en van uw bedrijf. Een beeld dat voor ons de basis vormt bij de vraag of bepaalde risico’s wel of niet acceptabel zijn.

Onderhandelen

Alleen het allerbeste is goed genoeg

Verzekeringsmaatschappijen willen nog wel eens extra bepalingen doorvoeren. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met uw (gewijzigde) gezondheidssituatie. nemassdeboer onderhandelt namens u met de verzekeringsmaatschappij over deze bepalingen. Wij zijn er voor u, niet voor de verzekeringsmaatschappij.

Financiële analyse

Bij de totstandkoming van een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering is inzicht in uw financiële situatie van groot belang voor u, uw gezin en uw bedrijf. Uiteindelijk beslist u altijd zelf maar dat kunt u het best doen aan de hand van een goede financiële analyse.

Eigen risico?

Hoeveel weken kunt u, op basis van uw eigen financiële reserves, zelf het gemis aan inkomen opvangen;

Inkomenskoppeling?

Is het belangrijk dat u met de stijging van uw inkomen uit de onderneming ook de verzekerde som kunt aanpassen. Hoger indien u en uw bedrijf meer afhankelijk worden van dit inkomen. Of juist lager omdat u meer eigen vermogen heeft opgebouwd;

Volledig AOV?

Wilt u bij arbeidsongeschiktheid een vergoeding wanneer u alleen uw huidige activiteiten niet meer kunt uitoefenen. Of alleen in de situatie dat u helemaal niet meer kunt werken, ook niet in een ander beroep;

Lengte AOV periode?

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid is het dan belangrijk dat u een aantal maanden of jaren een uitkering ontvangt of moet deze uitkering plaatsvinden zolang u arbeidsongeschikt bent. Eventueel zelfs tot uw pensioenleeftijd.

Arbeidsongeschiktheid is een reëel risico

Arbeidsongeschiktheid is een reëel risico. Een risico waarbij het verstandig is om er tijdig over na te denken. Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers, directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Iedereen kan arbeidsongeschikt raken. Door een ziekte of een ongeval.

Voor ondernemers:

standaard minimale bescherming

Werknemers die arbeidsongeschikt raken, hebben een uitgebreide inkomensbescherming. Maar niet de ondernemer. Voor de ondernemer die zelf geen voorzieningen heeft getroffen, rest vaak alleen de bijstand.

Arbeidsvermogen:

óók voor de onderneming cruciaal

Het inkomen van de ondernemer is vaak een belangrijk deel van het gezinsinkomen. Dat inkomen valt weg bij arbeidsongeschiktheid. Maar daarnaast, zeker bij kleinere ondernemingen, is het arbeidsvermogen van de ondernemer ook cruciaal voor de inkomsten van de onderneming zelf. Arbeidsongeschiktheid van de ondernemer kan dan ook makkelijk de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.

"Ons kantoor is er niet alleen in goede tijden, maar juist ook in slechte tijden!"

Alles over uw gezondheidsverklaring

Een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van een gedegen arbeidsongeschiktheidsverzekering is uw gezondheidsverklaring. In welke vorm de gezondheidsverklaring ook is opgesteld, het is altijd belangrijk dat u alle vragen naar waarheid beantwoordt. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat de verzekeraar bij ontdekking de verzekering opzegt of bij arbeidsongeschiktheid na controle geen uitkering verstrekt.

Protocol Verzekeringskeuringen

Het Protocol Verzekeringskeuringen is opgesteld door o.a. het Verbond van Verzekeraars. Het Protocol is van toepassing op keuringen bij het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onder keuring wordt verstaan zowel het stellen van vragen over de gezondheidstoestand als het doen van medisch onderzoek.

Volgens dit Protocol heeft de verzekeraar de volgende mogelijkheden om het arbeidsongeschiktheidsrisico te beoordelen:

  • Gezondheidsvragenlijst
  • Het vragen van een toelichting aan de aspirant-verzekerde
  • Een aanvullend gericht medisch onderzoek
  • Een bloedonderzoek

Opvragen medische informatie

Volgens het Protocol Verzekeringskeuringen moet de verzekeraar u vooraf informeren over het doel en de inhoud van de keuring, over de procedure en over uw rechten en plichten. Ook de arts die u keurt, zal u vooraf moeten informeren over zijn opdracht en over de aard en inhoud van zijn onderzoek.

Volgens het Protocol Verzekeringskeuringen kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen een keuring. Als uw bezwaar niet naar uw tevredenheid is afgewikkeld, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Als u bezwaar maakt, dan wordt de keuring opgeschort in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Ook het indienen van een klacht bij dit Klachteninstituut heeft opschortende werking. Dus zolang uw bezwaar of klacht loopt, hoeft u niet mee te werken aan een keuring.

De medisch adviseur

De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar laat zich adviseren door een medisch adviseur. Dit is een arts die de verzekeraar adviseert over de medische aspecten van uw aanvraag. Mede aan de hand van het advies van de medisch adviseur beslist de verzekeraar of hij met u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wil sluiten.

De medisch adviseur verzamelt medische informatie over uw gezondheidstoestand en houdt hiervan een medisch dossier bij. U heeft recht op inzage en een kopie van uw medisch dossier. Als blijkt dat er fouten staan in uw medisch dossier, dan kunt u verlangen dat deze fouten worden gecorrigeerd. Ook heeft u recht op een kopie van de adviezen die de medisch adviseur over u aan de verzekeringsmaatschappij gegeven heeft.

Nemassdeboer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen